ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  
  1. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої  освіти (далі - внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Росоховатській ЗОШ І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області (далі Школа). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності Школи і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.
  2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Росоховатській ЗОШ І-ІІ ступенів Іллінецької районної  ради Вінницької області   розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ та Закону України «Про  загальну середню освіту» від 28.09.2017 року №2145-19  і передбачає здійснення таких процедур і заходів:
   1. визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої  освіти;
   2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
   3. щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої  освіти, педагогічних працівників школи  та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті школи, на інформаційних стендах;
   4. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
   5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
   6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
   7. забезпечення публічності інформації про освітні програми;
   8. забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників Школи і здобувачів  освіти;
   9. інші процедури і заходи.
  1. Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників Школи.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль освітньої діяльності у Школі  та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях.

 1.  
  1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у Школі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

ІІ.  ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у Школі базується на таких принципах:

·          урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, учнів, вчителів та допоміжного персоналу;

·          компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;

·         упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції навчальної та науково-дослідної діяльності;

·          практичної спрямованості освітнього процесу;

·          сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в Школі;

·         активної участі усіх працівників Школи у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

2.      Внутрішня система забезпечення Школою якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ

ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 1.  
  1. Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти - це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.

Стандарти загальної середньої освіти для кожного  освітнього рівня     розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах Школи.

 1.  
  1.  На підставі Міністерських  програм Школа  розробляє навчальний. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з управлінням освіти.

V. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 •  
  1.  Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.
  2. Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів Школи:
  • Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;
  • Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки.
   1.    Система оцінювання знань учнів включає   поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої  освіти.
   2.   Державна підсумкова  атестація здобувачів  загальної середньої  освіти  здійснюється  відповідно до Положення про Державну підсумкову  атестація. Державна підсумкова атестація учнів - це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.

 

   1. Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських і міжнародних предметних олімпіад, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність  працевлаштування випускників, рейтинг школи у мікрорайоні.
 1. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 •  
  1.  Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників Школи є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.
  2. Школа забезпечує підвищення кваліфікації   педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.
  3.  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом-графіком, який є складовою Річного плану роботи Школи.
  4.  Підвищення кваліфікації   педагогічних працівників здійснюється за такими видами:   курси, семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.
  5.  Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічого складу в Школі передбачено:
 •  розширення зв'язків методичних об’єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів міста, області, України;
 •  посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової 3-річної програми Школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;
 • підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.
 1. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  1. Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.
  2.  Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в навчально-виховному процесі.
  3. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.
 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  1.  Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої  освіти в Школі  відповідає  основним санітарно-технічним   вимогам.
  2.  В Школі є адміністративний кабінет, навчальні класи,  комп’ютерний клас, бібліотека, харчоблок, спортивний майданчик. Будинки та споруди відповідають паспортним даним і санітарно- гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.
  3.  Навчальні класи - це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну.
  4.   Матеріально-технічна база Школи повністю пристосована для навчально-виховного процесу.  
  5.  У Школі створено умови для доступу учнів до Інтернету.
  6.  Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам Школи.
  7.  З метою підтримки здобувачів вищої освіти у Коледжі розроблено заходи, спрямовані на адаптацію студентів першого (другого) курсу до навчального процесу.
  8.  Адміністрація розробляє та затверджує інформаційний пакет із соціальної адаптації учнів; комплекс заходів  з адаптації учнів 1,5, класів,  організовує моніторинг її результативності на підставі визначених нею критеріїв.
  9.   Класні керівники, вихователі     допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.
  10.  Органи учнівського самоврядування  виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності Школи.
 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
 •  
  1.  Інформаційна система управління освітнім процесом Школи - це програмно- апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметрам, введення, підтримка та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.
  2.   Структура інформаційних систем Школи включає такі підсистеми:
 • електронна система звітності;
 • електронна база даних учнів школи;
 • електронна база даних педагогічних працівників;
 • електронні книги наказів
 •   бібліотечна інформаційна система, яка служить для обліку бібліотечних фондів.
  1.  Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні програми: перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, перелік підручників, розклад уроків та  гуртків.
 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ
  1.  Публічність інформації про діяльність Школи забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ та Закону України «Про  загальну середню освіту» від 28.09.2017 року №2145-19 
  2.  На офіційному сайті Школи розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:
 • Нормативна база
 • Статут  Школи;
 • колективний договір;
 • правила внутрішнього розпорядку;
 • навчальні плани;
 • інформація про  кадровий  склад педагогічних працівників;

 

 • звіт про використання та надходження коштів;
 •  щорічний звіт директора Школи;
 1.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
  1. Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої  освіти. Особи, які навчаються у Школі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.
  2. Адміністрація Школи визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
  3.  Основними завданнями запобігання плагіату в Школі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах Школи.

 

XI.САМООЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в Школі діяльність структурних підрозділів спрямовано на:

 •  
  1. Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі  та  в розрізі навчальних програм;
  2. Запровадження процедури щорічного самооцінювання ефективності діяльності вчителів-предметників (реалізація визначених планів і встановлених завдань, виконання навчальної функцій та впливу зовнішніх чинників (зміни у сфері освіти,  пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі тощо).
  3. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.
  4.  Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в Школі, пошук ефективних форм і методів моніторингу.
  5.  Забезпечення подальшої практики публічної звітності Школи  про діяльність.
  6.  Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи:
 • досягнення учнів та показники їхньої успішності;
 • результати працевлаштування випускників школи;
 • якісний склад та ефективність роботи вчителів;
 • наявні навчальні та матеріальні ресурси.