Статут школи

 

 

2

І. Загальні положення

1.1. Росоховатська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області (далі Заклад) є спільною власністю територіальних громад, що знаходяться в управлінні районної ради.

1.2. Повна назва Закладу: Росоховатська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.

1.3. Скорочена назва Закладу: Росоховатська ЗОШ І-ІІ ступенів.

1.4. Юридична адреса Закладу: 22752, Вінницька область, Іллінецький район, с. Росоховата, вул. Центральна, 26.

1.5. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі
банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.6 Засновником Закладу є Іллінецька районна рада.

1.7. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на
здобуття базової загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями Закладу є:

-             забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню  освіту;

-             виховання громадянина України;

-             виховання  шанобливого  ставлення  до  родини,   поваги  до  народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей ук­раїнського народу та інших народів і націй;

-             формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-             виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-             розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-             реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-             виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-             створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

1.9. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

 

 

1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї
компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.11. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

-    дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-  дотримання фінансової дисципліни.

 1.12. У Закладі визначена українська мова навчання і запроваджено та може впроваджуватись профіль навчання.

1.13. Заклад має право:

-              проходити в установленому порядку державну атестацію;

-             визначати  форми,   методи  і  засоби  організації  навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

-             визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-              в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-              спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-             використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-             бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

-             отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-              залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-              розвивати власну соціальну базу.

1.14.    У Закладі створюються та функціонують: предметні методичні об'єднання, творчі групи, пришкільний табір тощо.

1.15.  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації
забезпечуються дирекцією Закладу і здійснюються фельдшерсько-акушерським пунктом с. Росоховата, Дашівською міською лікарнею та  Іллінецьким РТМО.

1.16.    Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного,
річного, місячного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчаль­ного закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи

3

затверджується педагогічною радою навчального закладу.

2.2.  Основним документом,  що регулює  навчально-виховний  процес,  є
робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних
планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Закладу погоджується з педагогічним колективом навчального закладу і затверджується відділом освіти Іллінецької райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.    Відповідно  до робочого  навчального  плану  педагогічні  працівники
Закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники,
що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та
здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.    Заклад здійснює навчально - виховний процес за різними формами             

навчання: уроки, лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути.

2.5. Зарахування учнів до Закладу здійснюється за наказом директора на

  підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва              про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

          У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до                іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються у відповідності до наказу по Закладу, який приймається перед початком навчального року.

2.8.    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.    За погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації з
урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Закладу запроваджується
графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна
становити менш ніж 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у Закладі становить: у 1 -х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається
розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Закладу і затверджується директором.

       Тижневий режим роботи Закладу затверджується в розкладі навчальних занять.

        Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

           2.12.         Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета    визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних
вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 2.13. У Закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється
відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів,
ведеться поточне оцінювання та тематичний облік знань.

         У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому відповідно до рішення педради Закладу.

          У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.  Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться
до відома учнів класним керівником.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 14.04.2008 р. №319, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 6 травня 2008 р. за №383/15074.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім
беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з
української мови, читання, математики.

2.17.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки від 18.02.2008 р. №94 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 21.12.2009 р. №1151), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 18 січня 2010 р. за №39/17334 та  наказом Міністерства освіти і науки від 23.11.2010 р. №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 9 грудня 2010 р. за №1237/18532 «Про внесення змін до розділу ІV Положення

4

про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь Закладу, видається відповідний
документ про освіту:

 

    - по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

2.19. За успіхи у навчанні для учнів за рішенням педагогічної ради   закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення.

III. Учасники навчально-виховного процесу

                    3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

-             учні;

-             керівники;

-             педагогічні працівники;

-             психологи, бібліотекарі;

-             інші спеціалісти;

-             батьки або особи, які їх замінюють.

        3.2. Права та обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників  

        визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

         3.3. Учні мають право:

-              на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-              на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Закладу;

-             на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-             брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-             на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

-             брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

-              брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-              брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих

-               студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

           3.4. Учні зобов'язані:

-             оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-             дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-             бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-              дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-             брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-             дотримуватися правил особистої гігієни;

-             оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, не
меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-             підвищувати загальний культурний рівень;

-             дотримуватися єдиних вимог щодо учнівської форми одягу.

Учні можуть залучатися до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

 

3.5. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,       забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації за поданням
директора закладу згідно законодавства України про працю.

     Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників здійснюється директором.

3.7.Педагогічні працівники мають право на:

-             захист професійної честі, гідності;

-              самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-              проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-              виявлення педагогічної ініціативи;

-             позачергову атестацію з метою здобуття відповідної категорії,
педагогічного звання;

-             участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

-             підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-             отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

-             на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення      відповідно до чинного законодавства;

-             брати участь у роботі методичних об'єднань.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-             забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

-              сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також
збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

        -        сприяти зростанню іміджу Закладу;

5

-             настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до
державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-             виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-              готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними,   релігійними групами;

-             дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-              захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-              постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну і політичну культуру;

-              виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього   розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-              виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органів управління освітою;

-              брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішкільного розпорядку.

3.10. У навчальному закладі обовязково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила
внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови
колективного договору або за результатами атестації не відповідають
займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного
законодавства.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 

-             обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-              звертатись до органів управління освітою, керівника Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-              брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної   бази Закладу;

-              на захист законних інтересів  своїх дітей  в органах громадського
самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за   здобуття
дітьми початкової освіти і зобов'язані:

-              забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової освіти за будь-якою формою навчання;

-              постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-              поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-              виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

          3.14. Представники громадськості мають право:

-              обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;

-              керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-              сприяти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому
забезпеченню Закладу;

-              проводити консультації для педагогічних працівників;

-              брати участь в організації навчально-виховного процесу.

            3.15. Представники громадськості зобов'язані:

-              дотримуватися Статуту Закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, попереджати про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Виховний процес у закладах

 

     4.1. Виховання  учнів (вихованців) у Закладі здійснюється під час прове-дення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

     4.2. Цілі  виховного процесу в Закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  (  254к/96-ВР  )  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

     4.3. У   Закладі   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

     4.4. Примусове залучення  учнів  (вихованців) Закладу до вступу в будь-які об'єднання  громадян,  громадські,  громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

     4.5. Дисципліна в Закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх  учас-ників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

     Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів заборо-няється.

V. Управління Закладом

5.1. Вищий орган управління Закладом – Іллінецька районна рада. Засновник 

6

може делегувати повноваження по управлінню Закладом відділу освіти Іллінецької  райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш ніж 3 роки.

Директор Закладу призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації за погодженням із засновником. Призначення на посаду та звільнення з посади заступника директора здійснюється начальником відділу освіти райдержадміністрації за поданням директора Закладу.  

5.2. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є
конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-             працівників Закладу — зборами трудового колективу;

-             учнів Закладу  I-II ступеня — класними зборами;

-             батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Закладу 14, учнів 14, батьків і представників громадськості 14. Термін їх повноважень становить 2 роки.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини від їх загальної кількості, директор Закладу, засновник.

 

Конференція:

-              обирає раду Закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

-             заслуховує звіт директора  і голови ради Закладу;

-             розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

-              затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного
процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Закладу;

-              приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших

педагогічних працівників.

 5.3. У період між конференціями діє рада Закладу.

           5.3.1. Метою діяльності ради є:

-             сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-             об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,
громадськості щодо розвитку Закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-             формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління
Закладом;

-              розширення колегіальних форм управління Закладом;

-              підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з
організацією навчально-виховного процесу.

 

              5.3.2. Основними завданнями ради є:

-             підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-             визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-             формування навичок здорового способу життя;

-             створення належного педагогічного клімату в Закладі;

-             сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними
соціального досвіду;

-             підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та
виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-             сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-             підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і
вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-             ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-              стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-              зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного
колективу, учнів
I-II ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією Закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

         5.3.4. Рада Закладу діє на засадах:

-             пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,
суспільства, держави;

-             дотримання вимог законодавства України;

-             колегіальності ухвалення рішень;

-             добровільності і рівноправності членства;

-             гласності.

         Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з

7

ініціативи директора Закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

5.3.5.Очолює раду Закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для   вирішення   поточних  питань  рада  може   створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються

діяльності Закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада Закладу:

-             організовує виконання рішень конференції;

-             вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання,
вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-             спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та
здійснює контроль за його виконанням;

-             разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту
Закладу;

-             затверджує режим роботи Закладу;

-             сприяє формуванню мережі класів Закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-             приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до
нагородження учнів похвальними листами „За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

-              разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних
предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-             погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-             заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-             бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-             виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення
організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-             виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-              вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-             ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-             сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає
громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві
гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-             розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-             розглядає питання родинного виховання;

-             бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні

       житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих
       соціально-економічних умовах;

-             сприяє педагогічній освіті батьків;

-             сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних
видань;

-             розглядає питання про здобуття обов'язкової загальної середньої освіти
учнями;

-             організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів;

-              розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань
роботи Закладу;

-              вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення
учасників навчально-виховного процесу;

-              може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів
роботи.

        Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4. При Закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти
піклувальна рада.

5.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності
загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб
особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і
виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-              сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-             співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів Закладі;

-             зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної,
культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

-             організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних
працівників;

8

-             вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду
загальнообов'язкового навчання;

-             запобігання дитячій бездоглядності;

-              сприяння працевлаштуванню випускників Закладу;

-              стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-              всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Закладом.

5.5.2. Піклувальна рада формується у складі 11-15 осіб з представників
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

          Члени піклувальної ради обираються на конференції Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, конференцією на його місце обирається інша особа.

                      4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-             пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,
суспільства, держави;

-             дотримання вимог законодавства України;

-             самоврядування;

-              колегіальності ухвалення рішень;

-              добровільності і рівноправності членства;

-              гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше

її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.           Голова піклувальної ради:

-             скликає і координує роботу піклувальної ради;

-             готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-             визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-             представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

         5.5.5. Піклувальна рада має право:

-             вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Закладу,
конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

-             залучати додаткові джерела фінансування Закладу;

-             вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу;

-             залучати додаткові джерела фінансування Закладу;

-             вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу;

-             стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-              брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-              створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

  5.6. Директор Закладу:

-             здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-             організовує навчально-виховний процес;

-             забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-              відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-              створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній
роботі, проведення виховної роботи;

-              забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних
та протипожежних норм, техніки безпеки;

 

-              підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-             забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-             призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,
майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-             контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-             здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-             розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-             видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-             за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила
внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Закладу;

9

-             створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-             несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками,
педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими
органами державної виконавчої влади тощо.

5.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі
законодавства директором Закладу і відділом освіти райдержадміністрації.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки
(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року
допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що
передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою
педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8.У Закладі може створюватися постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Закладу.

5.8.1.Педагогічна рада розглядає питання:

-             удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Закладу;

-             переведення учнів до наступних класів і їх випуску, нагородження за досягнення у навчанні;

-             підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої
творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-             морального та матеріального заохочення учнів та працівників Закладу.

5.8.2.Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до
потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх
доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.9. У Закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Матеріально-технічна база

6.1.Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю,
комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

6.2.Майно Закладу належить до спільної власності територіальних громад,
що знаходиться в управлінні районної ради і знаходиться в оперативному
управлінні відповідно до чинного законодавства.

6.3.Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею,
іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог
та норм з їх охорони.

6.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу
проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного
законодавства.

6.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база Закладу складається
із навчальних кабінетів, майстерень (обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, бібліотеки, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

6.6.Заклад має в користуванні земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VIІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його
кошторису.

7.2.Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ освіти Іллінецької
райдержадміністрації.

7.3.Джерелами формування кошторису Закладу є:

-             кошти засновника;

-             кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами
фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення
предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-             кошти фізичних, юридичних осіб;

-             кошти, отримані за надання платних послуг;

 -     благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

7.4.Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та
інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства,
установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних
надходжень заходи, що сприяють поліпшенню матеріально-технічного оснащення.

7.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається
законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і
науки України, бухгалтерський облік здійснюється через централізовану
бухгалтерію.

7.6.Звітність про діяльність загальноосвітнього Закладу встановлюється
відповідно до законодавства.

VIIІ. Міжнародне співробітництво

8.1.Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний
учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2.Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди
про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,          підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

IX.Контроль за діяльністю Закладу

9.1.Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою
10

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної
середньої освіти.

9.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,
Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти
райдержадміністрації.

9.3.Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є
атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку,
встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу
з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і
періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не
пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником
відповідно до чинного законодавства.

X. Реорганізація або ліквідація Закладу

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає засновник.
Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу,
виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

10.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє
його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний
баланс і представляє його засновнику.

10.3.У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу переходять до
правонаступників  відповідно  до  чинного  законодавства  або  визначених
навчальних закладів.